Kaj pomeni Mega Anti-Korona zakon za nogometne klube

 Dne 3. 4. 2020 je Parlament sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki ureja tudi možnost državnega povračila nadomestil plač zaposlenim v nevladnih organizacijah (NVO) s tem pa tudi nogometnim društvom. Zakon bo pričel veljati po objavi v Uradnem listu, to bo predvidoma 11. aprila, od takrat dalje bo mogoče vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do povračila. Če ima nogometni klub zaposlene (hišniki, trenerji...) ima pravico do povračila nadomestila in bo mogoče uveljavljati za izplačana nadomestila delavcu za dejansko čakanje na delo v obdobju med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja na junij 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana. Pri tem je ključno, da nogometni klub pravilno odredi čakanje na delo, da izpolnjuje pogoje glede upada prihodkov zaradi epidemije in da ima izpolnjene davčne obveznosti (več o tem v vprašanjih spodaj).

 

 

Medtem ko Zakon o delovnih razmerjih omogoča odreditev čakanja na delo za obdobje do šest mesecev, je po Zakonu o interventnih ukrepih treba čakanje na delo odrediti najdlje do 31. maja 2020. 

Pogoj je pravilno odrejeno čakanje na delo. Sprejeti je treba pisno odredbo, v kateri zapišete:

  • razloge, zakaj se odreja čakanje na delo,
  • da gre za napotitev na čakanje najdlje do 31. maja,
  • da je dolžnost delavca, da se odzove na poziv delodajalca in se vrne na delo do največ sedem zaporednih dni v posameznem mesecu,
  • način, kako boste sporočili delavcu, da se vrne na delo. 

Pri pripravi odredbe si lahko pomagate z aplikacijo e-pravnik ali uporabite ta vzorec. Vzorci še niso usklajeni z nedavno sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih (ZUIZEOP), usklajrni jih bomo do uveljavitve zakona, ki bo predvidoma 11. aprila.

Če je nogomentni klub čakanje na domu že odredila oziroma ga bo odredila pred objavo in uveljavitvijo ZIUZEOP, je treba odredbo dopolniti in uskladiti tako, da odrejeno čakanje na domu traja najdlje do 31. maja, in da se upošteva minimalna višina nadomestila po ZUIZEOP (torej v nobenem primeru manj kot minimalna plača, 940,58 EUR). Priporočamo, da se doda tudi določba, da lahko nogometni klub delavca pozove nazaj na delo za do sedem zaporednih dni v posameznem mesecu. Predlagamo tudi, da takšna odredba, enako kot ZIUZEOP, velja za nazaj, tj. od začetka čakanja na delo, saj lahko tako uveljavljate pravico do povračila za nadomestila delavcev na čakanju od začetka, oziroma vsaj od 13. 3. 2020 dalje. 

 

Kakšne pogoje mora izpolnjevati nogometni klub glede svojih davčnih obveznosti

Do povračila nadomestil plač je upravičen nogometni klub, ki oceni:

1.)    da bodo njenovi prihodki od 1. januarja do 30. junija 2020 več kot 20 % nižji, kot so bili v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2019 in (kar bo, še posebej, če se bo igralo pred praznimi tribunami)

2.)    da rast njenih prihodkov v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2020 ne bo višja od 20 % glede na obdobje od 1. julija do 31. decembra 2019. (kar je tudi možno, ker bo upad prihodkov v podjetjih in bo manj sponzorskih sredstev)

 

V izračun upada prihodkov se štejejo vse vrste prihodkov NVO, npr. vadnine, donacije, sredstva javnih razpisov, sponzorska sredstva, prihodki iz pridobitne dejavnost (prodaja vstopnic, prodaja navijaških artiklov) …

Pri tem je treba biti pozoren: prihodki v nekem obdobju niso nujno enaki prilivom in nakazilom. Na primer, sredstva, ki jih nogometni klub prejme od financerja za projekt, izveden denimo v obdobju od julija do novembra 2019, so prihodek tega obdobja (julij-november 2019), tudi če je izplačilo financer nakazal npr. v januarju ali februarju 2020.

Da ima nogometni klub pravico do državnega povračila za nadomestila plač, mora izpolnjevati te pogoje: 

  • Nogometni klub ima izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo in ki jih pobira FURS in
  • Nogometni klub ima na dan vložitve vloge za povračilo nadomestil za čakanje plačane vse zapadle obveznosti do FURS in
  • Nogometni klub ima na dan vložitve vloge za povračilo nadomestil za čakanje predložene vse obračune davkov in obveznih prispevkov za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let (na FURS oddane vse REK-1 obrazce) in
  • V nogometnem klubu ni uveden postopek stečaja.

Država povrne celotno nadomestilo plače za delavca na čakanju, ki ga nogometni klub izplača delavcu, razen če je ta znesek višji od povprečne mesečne plače v državi za leto 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če je nadomestilo, ki pripada delavcu, višje od povprečne mesečne plače, potem se delodajalcu povrne omenjeni znesek mesečne plače, razliko pa krije delodajalec.

 

Če nogometnemu klubu pripade pravica do povračila nadomestil plač delavcev, ki čakajo na delo, je za takšne delavce oproščena tudi plačila obveznih prispevkov za vsa socialna zavarovanja. Oprostitev velja za ves čas čakanja med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja na junij 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana.

Oprostitev velja samo do višine prispevkov, ki se obračunajo od povprečne mesečne plače. Če delavcu pripada višje nadomestilo, je nogometni klub oproščen plačila prispevkov samo do tega  zneska, prispevke od razlike nad tem zneskom pa krije sama.

 

Državno povračilo nadomestila za čakanje na domu ne bo avtomatično, pač pa bo treba zanj zaprositi. To bo za nogometni klub mogoče šele potem, ko bo nov interventni zakon stopil v veljavo, to je po objavi v Uradnem listu, ki bo predvidoma 11. aprila. Vlogo bo mogoče vložiti v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenija za zaposlovanje in sicer v osmih dneh, odkar je bil delavec napoten na čakanje na delo od doma. Če je nogometni klub delavca napotil na čakanje že pred uveljavitvijo interventnega zakona, bo treba vlogo vložiti v osmih dneh od uveljavitve zakona.

 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je bil sprejet v Državnem zboru, ni pa še bil objavljen v Uradnem listu in še ne velja. Vloge za to v tem trenutku še ni možno vložiti nikamor.

Ko bo zakon objavljen in bo tudi pričel veljati (kar bo naslednji dan od objave), pa bo vlogo možno vložiti pri Zavodu RS za zaposlovanje preko njihovega Portala za delodajalce. 

Na portalu CNVOS je sicer že sedaj možno vložiti “Vlogo za uveljavitev povračila nadomestila plače delavcem na čakanju na delo ali z odrejeno karanteno”, vendar gre za vlogo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, po katerem pa nogometni klubi niso upravičene do povračila nadomestil za čakanje. Ta vloga za nogometni klub pride v poštev samo, če ima delavca, kateremu je bila z odločbo odrejena karantena.

Zavod za zaposlovanje (ZRSZ) mora odločiti o vlogi in o tem izdati sklep, za kar ima osem dni časa. Potem, ko prejme sklep, po katerem je upravičena do nadomestila, bo moral nogometni klub vložiti še zahtevek za povračilo nadomestila plače (vsebino zahtevkov bo ZRSZ še določil v sklepu). Država izplača povračilo 10. dan v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače (npr. če nogometni klub nadomestilo plače za mesec marec  izplača delavcu v aprilu, prejme povračilo s strani države 10. maja).

 

Obveznosti nogometnega kluba po pridobitvi pravice do nadomestila

Prva obveznost je, da delavcu na čakanju izplačujete nadomestila za čas čakanja, kot jih določa zakon (ZIUZEOP). 

V tem obdobju delavcem, ki niso na čakanju, ne smete odrejati nadur, če se lahko delo opravi z delavci, ki so na začasnem čakanju na domu. Če delavec med čakanjem določen čas dela (je torej pozvan nazaj na delo), mu za ta čas pripada plača in ne nadomestilo za čakanje.

Če delavca, ki mu je bilo odrejeno čakanje, pozovete začasno nazaj na delo (največ za sedem zaporednih dni v tekočem mesecu), morate o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Prav tako morate ZRSZ obvestiti, če delavcu dokončno prekine čakanje in se vrne na delo.

Po potrebi boste morali ZRSZ omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih (to lahko vključuje vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti).

Na zahtevo morate Zavodu RS za zaposlovanje posredovati tudi pisna dokazila in listine, iz katerih bo  razviden način uveljavljanja pravic po ZIUZEOP. V letu 2020 ne smete izplačevati dela plače za poslovno uspešnost oziroma nagrade poslovodstvu.

 

Vir:www.cnvos.si

 

Zakon kot vidimo bo v manjši meri omilil stanje v nogometnih društvih, ki imajo zaposlene, vendar je največji problem nogometnih društev v Sloveniji PREKARNO DELO. Vsi trenrji, nogometni delavci, igralci, ki delajo prostovoljno ali delajo preko popoldanskega s.p. niso upravičeni do pomoči. 

 

 

Booking.com